1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW SPRZEDAŻY
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.happystorks.com prowadzony jest przez Jacka Siarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Happy Storks Jacek Siarski, ul. Marysia 109, 42-202 Częstochowa, Poland, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9490780569, REGON 360105444.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów indywidualnych – Konsumentów. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Definicje:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie indywidualnego Konta Klienta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze
KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.happystorks.com
SPRZEDAWCA – Jacek Siarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Happy Storks , ul. Marysia 109, 42-202 Częstochowa , wpisaną do CEIDG Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9490780569, REGON 360105444, adres poczty elektronicznej: contact@happystorks.com
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto Klienta oraz Formularz Zamówienia. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji i kliknięciu pola „Zarejestruj”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Kupuj” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, produkt/y, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.
2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne. Konto w Sklepie Internetowym świadczone jest przez czas nieoznaczony. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem. Kolejne zamówienie wymaga otwarcia kolejnego formularza.
2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
• Komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
• Dostęp do poczty elektronicznej
• Przeglądarka internetowa
• Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Ogłoszenia, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego prawa polskiego.
3.2. Ostateczna cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, a także cena ta przeliczana jest automatycznie przez witrynę presta shop na cenę w innych walutach. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Standardowa cena pojedynczej dostawy wynosi – wg przelicznika – 50€ - 132€, w zależności od ilości kartonów i kraju dostawy. 
3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu powyżej zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4., a także poprzez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności i ostateczny wybór sposobu zapłaty jest ustalany z Klientem podczas przyjęcia zamówienia:
• Płatność PayU
• Płatność PayPal (Conotoxia)
• Płatność kurierowi za pobraniem przy odbiorze przesyłki (tylko CHORWACJA, RUMUNIA, GRECJA (wybrane miasta) i SŁOWENIA)
• Przedpłata na konto bankowe – płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy.
• Płatność za pomocą modułu CONOTOXIA (PayPal i karty bankowe)


Konta bankowe dla przelewów bankowych dla poszczególnych walut

waluta EURO €
Bank MILLENNIUM
Rachunek: 16 1160 2202 0000 0003 4185 4803
IBAN: PL 16 1160 2202 0000 0003 4185 4803
SWIFT (BIC): BIGBPLPW

waluta zł PLN 
Bank MILLENNIUM
Rachunek: 48 1160 2202 0000 0003 4185 3257
IBAN: PL 48 1160 2202 0000 0003 4185 3257
SWIFT (BIC) kod: BIGBPLPW

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
• Odbiór osobisty – brak kosztów
• Dostawa przez kuriera – 50€ - 132€ 
5.2. Koszt dostawy jest widoczny w trakcie składania Zamówienia.
5.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 5 Dni Roboczych do 4 tygodni.
5.4. Koszt dostawy dotyczy zamówienia mieszczącego się w opakowaniu zbiorczym o max wymiarach 104 x 61 x 61 cm / waga do 33 kg.


6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
6.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę przed przystąpieniem Usługodawcy do realizacji zamówienia.


7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@happystorks.com lub też pisemnie na adres: ul. Marysia 109, 42-202 Czestochowa, Polska. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
W przypadku Produktów objętych gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Produkty znajdujące się w sklepie internetowym www.happystorks.com objęte są gwarancją producentów towarów od 1 roku do 2 lat. Gwarancja produktów jest uzależniona od oceny i zakwalifikowania usterki przez PRODUCENTA. W sprawie wykonania gwarancji decyzja należy wyłącznie do Producenta, sklep internetowy www.happystorks.com nie jest stroną, lecz pośrednikiem przy realizacji gwarancji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne oraz wady produktów – w przypadku nieuznania reklamacji przez producenta sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za reklamację producencką. Sklep internetowy happystorks.com nie przyjmuje zwrotu towarów po upływie 15 dni od zakupu. 
7.2. Reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:
Reklamacje towarów, związane z produktami zakupionymi w Sklepie Internetowym www.happystorks.com Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@happystorks.com lub też pisemnie na adres: ul. Marysia 109, 42-202 Czestochowa, Poland. Tą drogą będzie ustalony sposób ewentualnego odbioru reklamowanego produktu od Klienta i dostarczenia go po naprawie do Klienta. Czas realizacji reklamacji 65 dni.
W przypadku przesyłania produktu do reklamacji producenckiej, sprzedawca – www.happystorks.com – wskaże miejsce na terenie kraju Klienta, celem złożenia tam reklamowanego produktu, skąd zostanie odebrany i dostarczony do producenta, a po naprawie bezpłatnie doręczony do Klienta. Koszty dostawy do miejsca złożenia reklamowanego produktu ponosi Kupujący. Reklamowany produkt musi być dostarczony do miejsca odbioru w opakowaniu zapewniającym bezpieczny transport oraz czytelnie opisany danymi adresowymi Sprzedawcy. 
Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, opisu / rysunku schematu wystąpienia uszkodzenia oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.


8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość,może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy lub odebrania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać na adres: ul. Marysia 109, 42-202 Czestochowa Polska, lub na adres poczty elektronicznej contact@happystorks.com. Nie przyjmujemy zwrotu produktów i nie zwracamy pieniędzy powyżej 15 dni od zakupu.
8.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
8.3. Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony przedmiot do Sprzedawcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
8.4. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i na adres: Happy Storks, ul. Marysia 109, 42-202 Czestochowa, Poland, lub pod inny wskazany przez sprzedawcę adres (czyli bezpośrednio pod adres Producenta).
8.5. Konsument zwraca towar w ramach odstąpienia od umowy, w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania. W razie zmniejszenia wartości rzeczy, Klient ponosi odpowiedzialność za owo umniejszenie rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ocena, czy nastąpiło umniejszenie wartości rzeczy, dokonuje Producent.
8.6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zwracał Konsumentowi tych dodatkowych kosztów, zgodnie z art 33. Prawa konsumenckiego.
8.7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, aż do oceny, czy zwracane rzeczy powróciły w stanie nienaruszonym.
Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty za towar pomniejszony o ewentualny udzielony rabat tzn. Konsument otrzyma kwotę, którą faktycznie zapłacił.
8.8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na konto bankowe, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Sprzedającego.
8.9. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (zamówienie specjalne).


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim oraz przepisami Unii Europejskiej.
9.2. Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych usług , zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9.4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym przynależnym miejscu prowadzenia działalności przez Usługodawcę.
9.5. Usługobiorca/Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Usługobiorca/Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Prawa autorskie
Kopiowanie, reprodukowanie tekstów, fotografii i innych elementów z witryn internetowych sklepu w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela sklepu, jest zabronione.